สถานีตำรวจภูธรป่าแป๋ Papae Police Station

พ.ต.ท.ชวลิต หน่อคำ
สวญ.สภ.ป่าแป๋Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
สถานีตำรวจภูธรป่าแป๋ เป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ตลอดจนความมั่นคงในราชอาณาจักร อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วย ความเสมอภาค เป็นธรรมอย่างมีมาตราฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อองค์กรและประชาชน


พันธกิจ
1. รักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระบรม วงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ 2. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร 3. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา 4. อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม 5. ให้บริการที่ดีโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 6. ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม


ประวัติความเป็นมา
สถานีตำรวจภูธรป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่บ้านป่าแป๋ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ 2 ไร่ 64 ตารางวา เป็นที่ดินของ นายครองยิ่ง ครองทรัพย์ ราษฎรบ้านป่าแป๋ฯ เป็นผู้บริจาค และได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่สำหรับใช้ในราชการกระทรวงการคลัง ( ที่ตั้ง สถานีตำรวจภูธรป่าแป๋ ) แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม. 549 หนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน เลขที่ 1981/2508 เจ้าหน้าที่ราชพัสดุเชียงใหม่ ได้มาสำรวจรังวัดปักหลักเขตที่ดินไว้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2530 สถานีตำรวจภูธรป่าแป๋ ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ.2497 เดิมก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นที่พัก สายตรวจ ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศ ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2501 ตั้งให้เป็น สถานีตำรวจภูธรป่าแป๋ และให้ขึ้นตรงต่อ สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าสถานีตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ ต่อมาได้ยกระดับเป็นสถานีตำรวจภูธรตำบลป่าแป๋ โดยมีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มีนาคม 2530 มีอำนาจในการสอบสวนเปรียบเทียบปรับคดีอาญา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2531 มีพื้นที่รับผิดชอบในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ในเขต ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นตรงต่อ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และได้ยกระดับให้มีอำนาจการสอบสวนได้ โดยมีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับสารวัตรเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2550 และยกระดับตำแหน่งสารวัตรใหญ่ เป็นหัวหน้าสถานี ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 จนถึงปัจจุบัน ในปี พ.ศ.2553 ตร.ได้อนุมัติการก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่ เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น สภาพทางภูมิศาสตร์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอแม่แตง ห่างจากอำเภอ ประมาณ 33 กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ทิศใต้ ติดกับ ตำบลสะเมิงเหนือและตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

138 หมู่ 4 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์ : 053-317456   โทรสาร : -
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top